Garantii tingimused

GARANTII KEHTIVUS

Mööbli garantiiaeg on 2 (kaks) aastat alates mööbli üleandmisest müüjalt ostjale.

Garantii kehtib eeldusel, et mööblit kasutatakse kodustes tingimustes. Garantii teostamise aluseks on kliendi poolt esitatav arve mööbli eest tasumise kohta.

Garantii alla kuuluvad:

• kapi materjalid (uksed, küljed, riiulid, põhjad, laed),
• kapi mehhanismid (hinged, liugurid, muud mehhanismid),
• mööbli paigaldustöö, v.a juhtudel, kui töö pole tellitud Desala Sisustuselt.

GARANTII KEHTIVUSE PIIRANGUD

Garanti alla kuuluvaks ei loeta:

• mööbli normaalset kulumist, k.a värvuse muutumist ajas,
• mööbli tahtlikku rikkumist,
• väliste jõudude (tuli, vesi jne) poolt mööblile tekitatud kahju,
• paigaldustöid, mida pole teostanud Desala Sisustuse vastava ala spetsialist.

MÖÖBLI PUUDUSTEST TEAVITAMINE GARANTII AJA JOOKSUL

Ostja kohustub garantiiajal tuvastatud puudus(t)est teatama müüjale kirjalikult kahe 2 (kahe) nädala jooksul pärast puudus(t)e avastamist.

GARANTIIHÜVITIS

Müüja kohustub mittekvaliteetse kauba 30 (kolmekümne) päeva jooksul omla kulul välja vahetama, paigaldusteenuse puhul likvideeritakse puudus 7 (seitsme) päeva jooksul.

Kui väljavahetatava kauba tootmine on lõpetatud või saadavus on raskendatud, siis kohustub müüja väljavahetatava osa asendama kõige enam sarnaneva osaga. Juhul, kui kliendile eelnimetatud variant ei sobi, siis on müüjal õigus hüvitada garantii alla kuuluv kaup rahas, võttes aluseks müüja poolt kliendile müüdud vastava kauba hind.

KODUMASINATE GARANTII

Kodumasinate puuduste kõrvaldamise eest garantiiajal vastutab kodumasinate maaletooja. Puudustest teavitamine käib samamoodi nagu mööbli puhul. Kodumasinate garantiiaeg on määratud erinevate kodumasinate tootjate poolt erinevalt. Teid huvitava kodumasina garantiiaja kohta küsi Desala Sisustuse müüjalt.

MUUD SÄTTED

Võlaõigusseaduse §230 lg 5 kohaselt müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

LISAD

Käesoleva müügigarantii lahutamatus osaks on allolev „Kvaliteedi määramise juhend“.

 

KVALITEEDI MÄÄRAMISE JUHEND

Antud juhend on koostatud tööstuslikult valmistatud, monteeritava, puidupäritoluga mööbli valmistamise ning väljanägemise kvaliteedi määramiseks.

Juhendit on mõeldud kasutada näiteks toodete kvaliteeti puudutavate reklamatsioonide puhul, määramaks valmis toote nõutavat väljanägemist ning tootmises lubatud kõikumiste ulatust.

Antud juhend ei hõlma algmaterjalidele esitatavaid kvaliteedinõudeid, mis on esitatud juba materjali kvaliteedi sertifikaatides.

Antud juhend põhineb järgnevatel standarditel: SFS 2457 ( “Mööbel, puit, kvaliteedi nõuded” ning SFS 4590 (“Tööstuslik värvimine, kvaliteedi astmed, ehituslik mööblitööstus”) EVS-EN 1153:1998 ,EVS-EN 1116:1998.

1. MÖÖBLI HANKE KONTROLLIMINE JA PUUDUSTEST TEAVITAMINE

2. VASTUTUS HANKE VIGADEST JA PUUDUSTEST

3. MÖÖBLI PINDADE KONTROLLIMINE

Mööbli pindade kontrollimine põhineb pindade üldisel väljanägemise ning pindade montaaziga kaasnevatel võimalikel vigadel. Pindade kontrollimisel võetakse arvesse toote üldmulje ning vastavatele pindadele iseloomulikud omadused, samuti üksikud häirivad vead.

Pindade kontroll toimub üldiselt 1 m kauguselt ja loomulikes valgustingimustes. Üldine põhimõte pindade kontrollil on, et samasse komplekti kuuluvad mööblidetailid peavad moodustama väljanägemiselt ühtse terviku. Komplekti piires on välistatud värvierinevused. Täispuit detailide looduslikest omadustest tingitud toonide erinevused on lubatud vt.p-t.6. Mustriliste pindade puhul kasutatakse võrdluspinnana vastavat näidisust või –mööblit.

4. KAPPIDE KORPUSED JA RIIULID

Pinnad peavad olema terved ja tugevalt kinnitunud alusmaterjalile. Alusmaterjali läbipaistvus läbi pealispinna on välistatud. Servakandid peavad olema terved ning tugevalt kinnitatud alusmaterjalile. Alusmaterjali läbipaistvus läbi pealispinna on välistatud. Servakandi ja pealispinna ühendusserv peab olema terve ning tihe, killunemiseta.

Kappide montaazijärgselt nähtamatutel pindadel on lubatud väiksed töötlus- ja pinnavead. Kappide sisepiondadel aksepteeritakse väikeseid kriime ning lohke.

5. LAMINAAT- JA KILETATUD UKSED

Pinnad peavad olema terved ja tugevalt kinnitunud alusmaterjalile. Alusmaterjali läbipaistvus läbi pealispinna on välistatud.
Melamiinpaberiga kaetud uste siseküljel on lubatud väikesed töötlusvead, mis võib parandada, kuid mitte rohkem kui 1 vigastus/500 mm-le.
Servakandid peavad olema terved ning tugevalt kinnitatud alusmaterjalile. Alusmaterjali läbipaistvus läbi pealispinna on välistatud. Servakandi ja pealispinna ühendusserv peab olema terve ning tihe, killunemiseta.

6. LAKITUD PUITUKSED

6.1 Täispuituksed

Uste fasaadpinnad peavad olema vigastamata ja värvilt sarnased. Puiduliigi eripäradest johtuvad värvi ja mustri kõikumised on siiski lubatud s.h. pöögile ja tammele omased säsikiired. Üldmuljet rikkuvad üksikud eritoonilised uksed on siiski väljavahetatavad. Männile omane maltspuidu loomulik tonaalsus on lubatud. Uste mustri ja tooni kontrolliks kasutatakse võrdluspinnana müügisalongis olevaid näidisuksi ja –kööke.

Uste tagaküljel ja servadel on lubatud väikesed parandatud lõhed, üldmuljet mitte rikkuvad tooni erinevused, lohud ja peegeldused. Tagaküljel või servadel on lubatud ka max. 10 mm terve oks või parandus toote pinna ruutmeetri kohta või 1 toote kohta. Uste esifasaadidel ega tagaküljel pole lubatud freesimisdefektid ega nähtavad liited.

Uste otstes horisontaal- ja vertikaal põikpuude ühendustes, õhu suhtelise niiskuse loomulikest muutustest moodustuv nõks on lubatud vt. Joon 1.

6.2 Spoonitud uksed

Uste fasaadpinnad peavad olema vigastamata ja värvilt sarnased. Puiduliigi eripäradest johtuvad värvi ja mustri kõikumised on siiski lubatud s.h. pöögile ja tammele omased säsikiired. Üldmuljet rikkuvad üksikud eritoonilised uksed on siiski väljavahetatavad. Männile omane maltspuidu loomulik tonaalsus on lubatud. Uste mustri ja tooni kontrolliks kasutatakse võrdluspinnana müügisalongis olevaid näidisuksi ja –kööke.

Fasaadpindadel pole lubatud mingisugused parandused.
Uste tagakülgedel ja servadel on lubatud üldmuljet mitte rikkuvaid nõrku toonivahesid, lohke, ja peegeldusi, samuti paari kuni 5 mm suurusi oksakohti ning parandusi, mis siiski peavad harmoniseeruma fasaadi tooniga.

Spooni ei ole lubatus jätkata pikisüüd. Spoon peab olema tugevalt alusmaterjali küljes kinni. Spooni õmluskoht peab olema terve. Alusmaterjal ei tohi läbi kumada läbi spooni.

6.3 Lakkimise kvaliteet

Uste fassaadpindadel:

• lakk peab katma kõik pinnad, mis on selleks ettenähtud,
• pinnad peavad olema vastavalt puidu omadustele siledad ning koostevigadeta,
• töötlusjäljed on välistatud,
• süvendused ja ebatasasused on lubatud vaid nurgaühendustes,
• väikesed üksikud mügarikud on lubatud,
• muhud, lohud, “apelsiinikoore”-efekt, valguvus, laki parandused, läike erinevused, lakkpindade mõrad ja kestendumine pole lubatud.
Uste tagakülgedel ja servadel:

• lakk peab katma kõik pinnad, mis on selleks ettenähtud,
• pinnad peavad olema vastavalt puidu omadustele koostevigadeta,
• töötlusjäljed võivad olla õrnalt nähtavad,
• süvendused ja ebatasasused on lubatud nurgaühendustes ning vähesel hulgal põhipindadel,
• väikesed üksikud mügarikud, lohud, õrn valguvus, laki parandus ning läike ebatasasus on lubatud,
• lakkpindade mõrad ja kestendamine pole lubatud.
Tähelepanuks! Niisked hoiutingimused võivad kaasa tuua paisumise, tooni erinevused, mõranemised, mille eest valmistaja ei vastuta.

7. VÄRVITUD UKSED

Uste fassaadpindadel:

• värv peab katma kõik pinnad, mis on selleks ettenähtud,
• pinnad peavad olema siledad ja kokkukuuluvad,
• jätkukohad, liited, parandused ja töötlusjäljed, samuti ka õrnad lohud, mis ei riku üldmuljet on lubatud,
• ebatasasused on lubatud vaid liitekohtades,
• väikesed üksikud mügarikud on lubatud,
• muhud, lohud, “apelsiinikoore”-efekt, valguvus, värvi parandused, läike erinevused, värvpindade mõrad ja kestendumine pole lubatud.
Uste tagakülgedel ja servadel:

• värv peab katma kõik pinnad, mis on selleks ettenähtud,
• pinnad peavad olema siledad ja kokkukuuluvad,
• aluspinna ebatasasused, muster, jätkukohad, liited, parandused ja töötlusjäljed, samuti ka õrnad lohud on lubatud,
• ebatasasused on lubatud liitekohtades ja vähesel määral põhipinnal,
• väikesed üksikud mügarikud, õrn värvivalgumine ning väikesed parandused on lubatud,
• muhud, lohud, läike erinevused, värvpindade mõrad ja kestendumine pole lubatud.
MDF-uste töödeldud pindadel (süvistused ja freesingud) on lubatud õrnad ebatasasused võrreldes fasaadiga.

Tähelepanuks! Niisked hoiutingimused võivad kaasa tuua paisumise, tooni erinevused, mõranemised, mille eest valmistaja ei vastuta.

8. ÕLITATUD JA VAHATATUD PINNAD

Pindade õlitamine ja vahatamine on üldiselt kasutatav ja aksepteerirav pinnakatte võimalus. Põhinõudeks õli või vaha ühtlane imendumine puidu pealispinda.

9. TÖÖPINNAD (PLATED)

9.1 Laminaatpinnaga tööpinnad

Pinnad peavad olema terved ja tugevalt kinnitunud alusmaterjalile. Alusmaterjali läbipaistvus läbi pealispinna on välistatud. Servakandid peavad olema terved ning tugevalt kinnitatud alusmaterjalile. Alusmaterjali läbipaistvus läbi pealispinna on välistatud. Servakandi ja pealispinna ühendusserv peab olema terve ning tihe, killunemiseta.

9.2 Täispuit tööpinnad

Täispuit tööpindade otsalippides mõranemine pole lubatud. Täispuit tööpindade puhul tuleb arvestada võimalusega, et puit “elab” suhtelise niiskuse muutuse puhul, mis võib endaga kaasa tuua teatud pragunemist liimühendustes.

9.3 Tööpindadesse tehtud avade töötlemine

Tööpindade montaazil tuleb hoolitseda selle eest, et näit. uputatavate valamute ja muude avade servad töödeldakse silikooniga nii, et niiskus ei pääse tööpinna sisekihtidesse.

9.4 Tehase poolse garantii alla ei kuulu järgnevad defektid:

• tööpindadele tekkivad kollakad või kollakas-pruunid laigud, mis tekivad kuumade (üle 100`C temperatuuriga) esemete pikaajaline mõju,
• tööpindade geomeetriliste mõõtude muutumine (paksenemine) servakantide, ühenduste või avades, mis on seotud pikaajalise vedeliku imbumisega PLP-ni.
Köökides kasutatavad materjalid on niiskuskindlad, mitte veekindlad

, s.t. vaatamata standardsete niiskustõkete ja silikoonide kasutamisele ei suuda tehas ega paigaldajad tagada täielikku veekindlust.
Samad tingimused kehtivad ka liidetele: tööpind – pliit ning tööpind – valamu.

10. TÖÖTLEMISE TÄPSUS

10.1 Mõõtmed

Kapi korpuste ja tööpindade mõõtmetes,(laius, sügavus ja kõrgus), lubatud hälbed on ära toodud juba ka Eesti Standardis EVS-EN 1116:1998.

10. 2 Uste ja tööpindade ristnurksus

Uste ja tööpindade ristnurksuse viga ei saa ületada 1 mm toote kohta. Ristnurksust mõõdetakse nurkrauaga vastaskülgede nurkadest. Mõõtmispunkt peab asetsema 500 mm kaugusel nurgast või max. võimalikul kaugusel juhul kui detaili laius on alla 500 mm.

10.3 Uste ja tööpindade sirgjoonelisus

Alla 1200 mm kõrgustel ustel ja alla 1200 mm laiustel tööpindadel võib töötlemisviga olla kauba üleandmisel max. 2 mm ja garantiikontrollil max. 3 mm. Üle 1200 mm kõrgustel ustel ja üle 1200 mm laiustel tööpindadel võib töötlemisviga olla kauba üleandmisel max. 3 mm ja garantiikontrollil max. 4 mm.

Pindade kõverust mõõdetakse pindade otstest tõmmatud joonte abil. Määravaks saab suurim mõõdetud kõrvalekalle. Tasapinnalist kõverust pinna kolme nurga surumise teel vastu tasapinda. Neljanda nurga kõrvalekalle tasapinnast saabki määravaks.

10.4 Uste ja tööpindade ebatasasus

Uste ja tööpindade ebatasasus võib olla kauba üleandmisel ja garantiikontrollil max. 0,5 mm/200 mm. Pinna tasasus määratakse 200 mm pikkuse sirge joonlauaga asetades teda pinnale suvalistes suuntes ning mõõtes tekkiva prao suurust.

11. FURNITUURI TÖÖKINDLUS

Mööblis kasutatav furnituur näit. hinged, sahtli- ja korvirullikud peavad olema hanke ajal töökorras.

12. MÖÖBLI PAIGALDUS

Mööbel peab olema paigaldatud vastavalt tootja juhehditele. Tööpindade ja valamute montaazil on vajalik tagada, et nende kontaktpinnad seinamaterjalidega on tihendatud veekindla materjaliga nagu silikoon jne. Samuti on vajalik tagada uputatavate valamute, kraanide tihendamine välistamaks niiskuse tungimist tööpinda. Kõik tööpinnas olevad avad on töödeldavad samuti niiskuskindla materjaliga.

13. KÖÖGITEHNIKA PAIGALDUS MÖÖBLISSE

Mitmete seadmete montaazil näit. külmikud on vältimatu tagada küllaldase hulga õhu ringlus ümber seadme. Kogu köögitehnika on paigaldatav täpselt vastavalt tehnika valmistaja instruktsioonidele.

14. MÖÖBLI PUHASTAMINE

Mööblit on soovitatav olenevalt kasutamise intensiivsusest ka teatud ajavahemike tagant puhastada mitteabrasiivsete ja – happeliste nõudepesuvahenditega niisutatud pehme puuvillase materjaliga. Tähelepanu! Ülemäärane „ujutamine“ võib kaasa tuua materjalide pundumise. Puhastusaine sobivust kontrollida mittenähtaval pinnal.

Saada kiri

Soovid, et teeksime Sinu mööblile hea hinnapakkumise? Jäta meile oma kontaktandmed ning meie konsultant võtab Sinuga ise meili või telefoni teel ühendust ning lepib kokku täpse kohtumisaja. Kohtumiseks kulub aega orienteeruvalt 45 minutit. Pärast kohtumist paneb meie konsultant nädala jooksul Sinu jaoks kokku hinnapakkumise ja 3D visuaali.

NB! Kohtumiseks tuleb aeg kindlasti eelnevalt mõne meie konsultandiga kokku leppida.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.